วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

การเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามิน ที่มีความล้ำสมัยทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการความรู้ พร้อมบริการที่เป็นเลิศแบบครบวงจรที่สุด “เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่า” ให้แก่กลุ่มพันธมิตร ผู้ประกอบการค้า และผู้บริโภค ของเรา

พันธกิจ (MiSSION)

พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คิดค้นและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ อย่างสร้างสรรค์ โดยดำเนินอยู่ในกรอบของความปลอดภัย คุ้มค่า และเห็นผลจริง สะดวกรวดเร็ว ประทับใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ยกระดับความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากรให้มีความโดดเด่น โดยสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท

Visitors: 171,123